Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 11 Mai 2010

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 11 Mai 2010
Art. 249
Reguli generale

Modifica:

151^1. La articolul 249, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Art. 250
Scutiri

Modifica:

151^2. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;


151^3. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf