Codul Fiscal - Titlul IX^3 modificari din 15 Noiembrie 2013

Impozitul pe constructii

  • Titlul IX^3
  • 15 Noiembrie 2013
Art. 296^33
Contribuabili

Introduce:

65. După titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe construcţii", cuprinzând articolele 296^33 - 296^36, cu următorul cuprins:

ART. 296^33

Contribuabili

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

(2) În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Art. 296^34
Definitia constructiilor

Introduce:

65. După titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe construcţii", cuprinzând articolele 296^33 - 296^36, cu următorul cuprins: ART. 296^34

Definiţia construcţiilor

În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 296^35
Cota de impozitare si baza impozabila

Introduce:

65. După titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe construcţii", cuprinzând articolele 296^33 - 296^36, cu următorul cuprins: ART. 296^35

Cota de impozitare şi baza impozabilă

(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole" din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, prevăzută la alin. (1) lit. a), se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

(3) În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34, impozitul pe construcţii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Art. 296^36
Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Introduce:

65. După titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe construcţii", cuprinzând articolele 296^33 - 296^36, cu următorul cuprins: ART. 296^36

Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^33 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.

(2) Impozitul pe construcţii, declarat potrivit alin. (1), se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul determinat conform art. 296^35 alin. (1), până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

(4) Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

(5) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf