Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 6 Martie 2013

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 6 Martie 2013
Art. 296^4
Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Modifica in norme metodologice:

1. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Codul fiscal:

ART. 296^4

(1) [...]

m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

Norme metodologice:

6. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale."

Art. 296^19
Depunerea declaratiilor

Abroga in norme metodologice:

2. Punctul 31 se abrogă.

Art. 296^22
Baza de calcul

Introduce in norme metodologice:

3. După punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 - 35, cu următorul cuprins:

"Codul fiscal:

ART. 296^22

[...]

(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Norme metodologice:

33. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectuează de către organul fiscal competent, în anul următor, după depunerea declaraţiilor fiscale.

Codul fiscal:

ART. 296^22

[...]

(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Norme metodologice:

34. În cazul persoanelor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal, încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri.

.................................................

Art. 296^24
Plati anticipate cu titlu de contributii sociale

Introduce in norme metodologice:

3. După punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 - 35, cu următorul cuprins:

.................................................

Codul fiscal:

ART. 296^24

[...]

(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) - h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declaraţiilor fiscale.

Norme metodologice:

35. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, în lunile în care persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectuează de către organul fiscal competent, în anul următor, după depunerea declaraţiilor fiscale.

Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară, pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g) şi h) din Codul fiscal, în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectuează de către organul fiscal competent, în anul următor, după depunerea declaraţiilor fiscale."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf