Codul Fiscal - Titlul IX^1 modificari din 30 Decembrie 2010

Infractiuni

  • Titlul IX^1
  • 30 Decembrie 2010
Art. 296^1

Modifica:

96. La articolul 296^1 alineatul (1), literele b), c), f), i), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;

c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VII;

..........................................................................

f) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată;

..........................................................................

i) refuzul sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.

j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;

k) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;

Abroga: 

97. La articolul 296^1 alineatul (1), literele d), e) şi g) se abrogă.

Modifica:

98. La articolul 296^1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cu închisoare de la un an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l) şi m);

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf