Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 29 Mai 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 29 Mai 2013
Art. 206^7
Eliberarea pentru consum

Modifica alin.(5) şi (6)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"--------------------------------------------------

68^2. La articolul 206^7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(5) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea totală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacă acestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensiv de accize şi dacă:

a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră;

b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deţinerii sau deplasării produsului;

c) distrugerea este autorizată de către autoritatea competentă.

(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.»

-------------------------------------------------- "

Introduce cinci noi alin.(6^1)-(6^5)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"--------------------------------------

68^3. La articolul 206^7, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1) - (6^5), cu următorul cuprins:

«(6^1) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) nu se datorează accize, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) se prezintă imediat autorităţii competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum şi informaţii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a);

b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;

c) se încadrează, în cazul menţionat la alin. (5) lit. b), în limitele prevăzute în normele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor sau în coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport prevăzuţi în studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de către institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001; şi

d) sunt evidenţiate şi înregistrate în contabilitate.

(6^2) În situaţia prevăzută la alin. (6^1) lit. c) responsabilitatea faţă de corectitudinea coeficienţilor maximi de pierderi revine persoanei care a întocmit studiile respective.

(6^3) Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia ca o copie de pe studiile prevăzute la alin. (6^1) lit. c) să fie depusă la autoritatea competentă.

(6^4) Condiţiile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forţă majoră ori atunci când produsele nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6^5) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferentă pierderilor, atunci când acestea nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) şi când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculează cu cota cea mai mare practicată în antrepozitul fiscal respectiv.»

-------------------------------------- "

Art. 206^10
Bere

Modifica alin.(2) şi alin.(4)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"---------------------------------------------------------

68^4. La articolul 206^10, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

«(2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

---------------------------------------------------------

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»

---------------------------------------------------------"

Art. 206^22
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Se introduce alin.(3^1) şi alin.(3^2)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"---------------------------------------------------------

68^5. La articolul 206^22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:

«(3^1) În cazul producţiei de produse energetice, cererea va fi însoţită de un referat care să cuprindă semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde şi o rubrică aferentă asimilării produselor din punctul de vedere al accizelor.

(3^2) Referatele prevăzute la alin. (3^1) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»

--------------------------------------------------------- "

Art. 206^54
Garantii

Introduce alin.(4^2)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"----------------------------------------------------------

68^6. La articolul 206^54, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:

«(4^2) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.»

----------------------------------------------------------"

Art. 206^69
Conditii de distributie si comercializare

Introduce alin.(13^1)

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"----------------------------------------------------------

68^7. La articolul 206^69, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:

«(13^1) Prevederile alin. (13) nu se aplică în următoarele situaţii:

a) comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor;

b) comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotaţie internaţională sau bursieră.»"

Art. 221^3
Contraventii si sanctiuni

Introduce lit. y)

30. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu următorul cuprins:

"76^1. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

«y) întocmirea studiilor prevăzute la art. 206^7 alin. (6^1) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 206^22 alin. (3^1) cu date inexacte ori incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune.»"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf