Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 28 Februarie 2014

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 28 Februarie 2014
Art. 206^4
Alte teritorii de aplicare

Modifica:

13. La articolul 206^4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) teritoriile franceze menţionate la art. 349 şi 355 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

Art. 206^7
Eliberarea pentru consum

Introduce:

14. La articolul 206^7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) În sensul prevederilor alin. (9), prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înţelege produse accizabile care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.

Art. 206^28
Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Modifica:

15. La articolului 206^28, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte conform alin. (7). Aceste prevederi se aplică şi în situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare, la calculul termenului de 6 luni fiind luate în calcul perioadele în care decizia de revocare a produs efecte.

Art. 206^69
Conditii de distributie si comercializare

Modifica:

16. La articolul 206^69, alineatul (13^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vânzările cu prime către consumator nu se aplică pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevăzute la art. 206^61. Prin consumator se înţelege persoana definită la art. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 206^72
Valorificarea produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului

Introduce:

17. După articolul 206^71 se introduce un nou articol, articolul 206^72, cu următorul cuprins:

ART. 206^72

Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului:

(1) Circulaţia produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului prevăzută în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră sub incidenţa prevederilor secţiunii a 9-a din prezentul capitol privind deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize.

(2) Produsele accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitarii autorizaţi şi numai în vederea procesării.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) livrarea acestor produse se face pe bază de factură care trebuie să respecte prevederile art. 155 şi sub supraveghere fiscală.

Art. 207
Sfera de aplicare

Modifica:

18. La articolul 207, literele i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

i) autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

..........................................................................

(l) motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica:

19. La articolul 208, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Art. 209
Platitori de accize

Introduce:

20. La articolul 209, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) În sensul alin. (1) lit. a), plătitorii de accize care produc bunurile prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) sunt operatorii economici care au în proprietate materia primă şi care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terţi, indiferent dacă prelucrarea are loc în România sau în afara României.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf