Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 27 August 2004

Accize

  • Titlul VII
  • 27 August 2004
Art. 163
Definitii

Modifica cuprinsul lit. h):

83. La articolul 163, litera h) va avea următorul cuprins:

h) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al României valabil în anul 2004.

Art. 168
Producerea si detinerea in regim suspensiv

Introduce alin. (4):

84. La articolul 168 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în condiţiile stabilite prin norme.

Art. 173
Alcool etilic

Introduce alin. (2):

85. La articolul 173 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Sunt exceptate de la plata accizelor ţuica şi rachiurile de fructe fabricate de persoana fizică şi consumate de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândute.

Art. 176
Nivelul accizelor

Modifica cuprinsul art. 176:

86. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

ART. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,60

0,38

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

30,00

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

30,00

4.

Produse intermediare

hl de produs

45,00

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

280,00

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

5,73 + 31%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

9, 00

8.

 

Tutun destinat fumatului

din care:

kg

 

17,00

 

 8.1

Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

17, 00

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

414,00

319,00

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

353,00

272,00

11.

Motorine

tona

1000 litri

245,00

207,00

12.

Păcură

tona

0,00

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

tona

100, 00

 

13.1. Utilizate în consum casnic3)

tona

0,00

14.

Gaz metan

tona

0,00

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)

tona

414, 00

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

414,

Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Modifica cuprinsul alin. (1):

87. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 177

(1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 11,00 euro/1.000 de ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.

Art. 178
Reguli generale

Introduce alin. (7):

88. La articolul 178 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) băuturile alcoolice supuse sistemului de marcare.

Art. 180
Conditii de autorizare

Modifica cuprinsul lit. a):

89. La articolul 180, litera a) va avea următorul cuprins:

a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deţinerea, depozitarea şi/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potenţiale este de 5.000 euro. Pentru băuturile alcoolice supuse marcării, această limită este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, cantităţile pot fi diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitată;

Modifica cuprinsul lit. b):

90. La articolul 180, litera b) va avea următorul cuprins:

b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat - acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc să fie independentă de alte activităţi desfăşurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de utilităţi individuale - apă şi energie electrică. Locurile destinate producţiei de alcool etilic, de distilate şi de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantităţii şi concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi de distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate producţiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic.

Art. 183
Obligatiile antrepozitarului autorizat

Modifica cuprinsul lit. b):

91. La articolul 183, litera b) va avea următorul cuprins:

b) să instaleze şi să menţină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securităţii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse din grupa alcoolului etilic sunt obligaţi să deţină certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează materiile prime şi produsele alcoolice rezultate din prelucrarea acestora.

Introduce, dupa lit. i), lit. i^1) si i^2):

92. La articolul 183, după litera i) se introduc literele i^1) şi i^2) cu următorul cuprins:

i^1) să înştiinţeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozit fiscal, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării;

i^2) să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în condiţiile stabilite prin norme;

Art. 184
Regimul de transfer al autorizatiei

Introduce alin. (3):

93. La articolul 184 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) În înţelesul prezentului titlu, prin vânzarea afacerii se înţelege schimbarea acţionarilor/asociaţilor majoritari ai persoanei juridice autorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare şi de forma de proprietate a acestuia.

Art. 185
Revocarea si anularea autorizatiei

Introduce, dupa alin. (3), alin. (3^1):

94. La articolul 185, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:

(3^1) Autoritatea fiscală competentă suspendă autorizaţia pentru un antrepozit fiscal în cazul:

a) deţinerii sau comercializării de către antrepozitarii autorizaţi a produselor accizabile supuse marcării potrivit prezentului titlu, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, precum şi deţinerii în afara antrepozitului fiscal a unor astfel de produse nemarcate şi comercializarea acestora;

b) nerespectării programului de lucru al antrepozitului fiscal, aşa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă;

c) amplasării mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei de alcool şi distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII sau deteriorării sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal şi nesesizării organului fiscal în cazul deteriorării lor;

d) comercializării în vrac, pe piaţa internă, a alcoolului sanitar;

e) circulaţiei şi comercializării în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VIII.

f) folosirii conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizării rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasării înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate;

g) funcţionării instalaţiilor de producere a alcoolului etilic sau a distilatelor în afara programului de lucru aprobat de autoritatea fiscală competentă.

Introduce alin. (7) si (8):

95. La articolul 185 se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:

(7) În cazul anulării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.

(8) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data anulării sau revocării autorizaţiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorităţii fiscale competente, în condiţiile prevăzute de norme.

Art. 193
Plata accizelor la bugetul de stat

Modifica cuprinsul alin. (1):

96. La articolul 193, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 193

(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă.

Modifica cuprinsul alin. (2):

97. La articolul 193, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv sau într-un regim vamal de import cu exceptarea de la plata tuturor sumelor aferente drepturilor de import, prin derogare de la alin. (1), momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.

Art. 200
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Modifica cuprinsul alin. (1):

98. La articolul 200, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 200

(1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt:

a) complet denaturate, conform prescripţiilor legale;

b) denaturate şi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

c) utilizate pentru producerea oţetului cu codul NC 2209;

d) utilizate pentru producerea de medicamente;

e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum, destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice;

f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii;

g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compoziţia altor produse;

h) eşantioane pentru analiză sau teste de producţie necesare sau în scopuri ştiinţifice;

i) utilizate în procedee de fabricaţie, cu condiţia ca produsul finit să nu conţină alcool;

j) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;

k) utilizate în industria cosmetică.

Art. 201
Scutiri pentru uleiuri minerale

Modifica, la alin. (1), cuprinsul lit. i):

99. La articolul 201 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

i) orice ulei mineral achiziţionat direct de la agenţi economici producători, importatori sau distribuitori agreaţi, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituţii de asistenţă socială, instituţiilor de învăţământ şi lăcaşurilor de cult;

Art. 204
Proceduri de marcare

Modifica cuprinsul alin. (1) si (4):

100. La articolul 204, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:

ART. 204

(1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.

...........................................................................

(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate sau marcate altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi considerate ca nemarcate.

Art. 205
Eliberarea marcajelor

Modifica cuprinsul alin. (5):

101. La articolul 205, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor şi a altor produse din tutun, precum şi contravaloarea banderolelor pentru marcarea băuturilor alcoolice se asigură de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica cuprinsul alin. (1), (2) si (3):

102. La articolul 208, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

ART. 208

(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 680 euro pe tonă.

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.000 euro pe tonă.

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 4 euro pe kilogram.

Art. 215
Dispozitii generale

Modifica cuprinsul alin. (2):

103. La articolul 215, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Impozitul pentru gazele naturale din producţia internă, provenite din zăcăminte de gaze naturale, din zăcăminte de gaze cu condensat şi din zăcăminte de ţiţei, se plăteşte la bugetul de stat de către agentul economic autorizat potrivit legii în domeniu prin care se realizează livrarea acestor produse către consumatorul final.

Art. 220^1
Regimul produselor accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante

Introduce, dupa art. 220, art. 220^1:

104. După articolul 220 se introduce un nou articol, articolul 220^1, cu următorul cuprins:

ART. 220^1

Regimul produselor accizabile deţinute de agenţii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante

(1) Produsele accizabile deţinute de agenţii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silită de organele competente, potrivit legii.

(2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, după caz.

Art. 221
Derogari

Introduce, dupa alin. (3), alin. (4):

105. La articolul 221, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Pentru antrepozitarii autorizaţi, termenul limită de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 180 lit. b) este de 31 martie 2005. Neîndeplinirea acestor condiţii atrage după sine revocarea autorizaţiei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf