Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 24 Noiembrie 2004

Accize

  • Titlul VII
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 175
Uleiuri minerale

Modifica, la art. 175, alin. (1), cuprinsul lit. i):

85^1. La articolul 175 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 80; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 şi 2902 44 00;

Art. 180
Conditii de autorizare
Modifica, la art. 180, cuprinsul lit. b):
b) locul este amplasat, construit şi echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat - acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăşoară în acest loc să fie independentă de alte activităţi desfăşurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de contorizarea individuală a utilităţilor necesare desfăşurării activităţii. Locurile destinate producţiei de alcool etilic, de distilate şi de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantităţii şi concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate producţiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic.
Art. 183
Obligatiile antrepozitarului autorizat
Modifica, la art. 183, cuprinsul lit. i^2):
i^2) pentru producţia de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în condiţiile stabilite prin norme.
Art. 185
Revocarea si anularea autorizatiei

Modifica, la art. 185, cuprinsul alin. (2):

93^1. La art. 185, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Autoritatea fiscală competentă anulează autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal, precum şi în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul produselor accizabile.

Modifica, la art. 185, cuprinsul alin. (3^1):

(3^1) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă suspendă autorizaţia pentru un antrepozit fiscal astfel:

a) pe o perioadă de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei;

b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale în cazul în care a fost făcută o sesizare penală referitoare la faptele incriminate ca infracţiuni la regimul produselor accizabile.

Modifica, la art. 185, cuprinsul alin. (4) si (5):

94^1. La articolul 185, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:

(4) Dacă autoritatea fiscală competentă hotărăşte suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite către antrepozitarul deţinător al autorizaţiei o notificare cu privire la această decizie.

(5) Antrepozitarul autorizat nemulţumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.

Introduce, la art. 185, dupa alin. (5), alin. (5^1) si (5^2):

94^2. La articolul 185, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:

(5^1) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal îşi produce efecte de la data comunicării.

(5^2) În situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, efectul deciziei se suspendă.

Introduce, la art. 185, dupa alin. (7), alin. (7^1):

(7^1) În cazul revocării autorizaţiei, cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării.

Modifica, la art. 185, cuprinsul alin. (8):

(8) Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării autorizaţiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorităţii fiscale competente, în condiţiile prevăzute de norme.
Art. 207
Sfera de aplicare

Modifica, la art. 207, cuprinsul lit. k) si n):

101^1. La articolul 207, literele k) şi n) vor avea următorul cuprins:

k) aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40, cu excepţia aparatelor fotografice numerice digitale cu codul NC 8525 40 11;

...........................................................................

n) arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00;

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica, la art. 208, alin. (4), pct. 7 denumirea produsului sau a grupei de produse:

102^1. La articolul 208 alineatul (4) punctul 7, denumirea produsului sau a grupei de produse va avea următorul cuprins:

7. Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare.

Art. 219
Obligatiile platitorilor

Modifica, la art. 219, cuprinsul alin. (3):

102^2. La articolul 219, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Plătitorii au obligaţia să ţină evidenţa accizelor şi a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, după caz, conform prevederilor din norme, şi să depună anual deconturile privind accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă, conform dispoziţiilor legale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Art. 221
Derogari

Introduce, la art. 221, dupa alin. (1), alin. (1^1):

104^1. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

(1^1) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi pot fi antrepozite fiscale de depozitare spaţiile deţinute de terminalul petrolier maritim, precum şi depozitele deţinute de antrepozitarul autorizat pentru producţie, în afara antrepozitului fiscal de producţie, atât timp cât proprietarul uleiurilor minerale rămâne acest antrepozitar autorizat.

Introduce, la art. 221, dupa alin. (4), alin. (5):

105^1. La articolul 221, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) Prin derogare de la prevederile art. 192 şi 193, până la data de 1 ianuarie 2007, eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile alcoolice se realizează numai dacă producătorul va prezenta dovada plăţii în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantităţilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje. 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf