Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 22 August 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 22 August 2013
Art. 206^7
Eliberarea pentru consum

Abroga norme metodologice:

4. La punctul 73, alineatele (2) - (7) se abrogă.

Art. 206^10
Bere

Modifica norme metodologice:

5. Punctul 76 modifică şi va avea următorul cuprins:

Codul fiscal

Bere

ART. 206^10

[...]

(2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(3) Prin mici producători de bere independenţi se înţelege toţi operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

(3^1) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifică redusă prevăzută la alin. (2).

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

76. (1) Pentru a beneficia de acciza redusă în România, operatorul economic care eliberează pentru consum berea provenită de la un mic producător de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte un document certificat de autoritatea competentă din acel stat membru din care să rezulte statutul de mic producător de bere al partenerului extern. Documentul trebuie să cuprindă cel puţin denumirea şi codul de acciză al antrepozitarului autorizat ca mic producător de bere.

(2) Declaraţia prevăzută la art. 206^10 alin. (4) din Codul fiscal trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs. Antrepozitarul autorizat beneficiază de nivelul redus de acciză în condiţiile în care nivelul estimat nu depăşeşte 200.000 hl/an şi dacă sunt îndeplinite condiţiile de la art. 206^10 alin. (3) şi (3^1) din Codul fiscal.

(3) Antrepozitarul autorizat ca mic producător de bere care realizează în cursul unui an calendaristic o producţie mai mare de 200.000 hl notifică acest eveniment autorităţii fiscale competente, în termen de 5 zile de la data depăşirii acestui nivel. În acest caz, antrepozitarul are obligaţia de a calcula şi de a vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noului nivel de producţie, inclusiv diferenţa dintre acciza standard şi nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum în anul respectiv.

(4) Antrepozitarul autorizat ca producător de bere care realizează o producţie sub 200.000 hl/an beneficiază de nivelul redus de acciză numai dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 206^10 alin. (3) şi (3^1) din Codul fiscal.

(5) Antrepozitarul autorizat prevăzut la alin. (4) solicită restituirea diferenţei dintre acciza standard şi nivelul redus începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care s-a înregistrat o producţie mai mică de 200.000 hl de bere.

(6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă şi este însoţită de documente justificative din care să rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.

(7) Autoritatea fiscală competentă verifică realitatea şi exactitatea informaţiilor şi a documentelor depuse de către solicitant.

(8) În cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscală competentă procedează la restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.

Art. 206^14
Alcool etilic

Modifica norme metodologice:

6. La punctul 77, alineatele (9) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(9) Pentru ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodării individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.

 

(12) Pentru ţuica şi rachiurile destinate consumului propriu al gospodăriei individuale realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal de producţie, acciza datorată bugetului de stat devine exigibilă la momentul preluării produselor din antrepozitul fiscal de producţie. Beneficiarul prestaţiei plăteşte acciza aferentă cantităţilor de ţuică şi rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului propriu al unei gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluată de gospodăria individuală care depăşeşte această limită, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.

Art. 206^16
Produse energetice
Modifica norme metodologice:

7. La punctul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Orice operator economic aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) este obligat ca înainte de producţie, de vânzare sau de utilizarea produselor să adreseze o solicitare Comisiei, pentru încadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este însoţită obligatoriu de buletinul de analiză al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de încadrarea tarifară a produsului efectuată de autoritatea vamală centrală, precum şi de avizul unui institut ori al unei societăţi comerciale prevăzute la art. 206^22 alin. (3^2) din Codul fiscal, referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.

Art. 206^22
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Modifica norme metodologice:

8. La punctul 84, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(12) În cazul producţiei de produse energetice, antrepozitarul propus depune documentaţia întocmită conform alin. (9), lista cu semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul prevăzut la art. 206^22 alin. (3^1) din Codul fiscal se depune după obţinerea încadrării tarifare a produselor finite. Procedura prevăzută la alin. (8) - (11) se aplică şi antrepozitarilor propuşi pentru producţia de produse energetice.

Art. 206^54
Garantii

Introduce norme metodologice:

9. La punctul 108, după alineatul (8^5) se introduce un nou alineat, alineatul (8^6), cu următorul cuprins:

Cod fiscal

Garanţii

ART. 206^54

[...]

(4^2) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice

(8^6) Cuantumul garanţiei maxime constituite de antrepozitarii autorizaţi se stabileşte la nivelurile prevăzute mai jos:

a) pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice - 2.000.000 euro;

b) pentru tutun prelucrat - 10.000.000 euro;

c) pentru produse energetice - 15.000.000 euro.

Abroga norme metodologice:

10. La punctul 108, alineatul (9) se abrogă.

Introduce norme metodologice:

11. La punctul 108, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (18^1), cu următorul cuprins:

(18^1) Pentru expeditorul înregistrat, nivelul garanţiei se actualizează în funcţie de cantităţile de produse accizabile expediate în anul precedent.

Modifica norme metodologice:

12. La punctul 108, alineatul (29) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(29) În cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului înregistrat, Comisia sau, după caz, Comisia teritorială aprobă reducerea garanţiei, la cerere, după cum urmează:

a) cu 50%, în situaţia în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită;

b) cu 75%, în situaţia în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care s-a dispus executarea garanţiei şi a fost începută procedura de executare silită.

Art. 206^58
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Modifica norme metodologice:

13. La punctul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool pur, sunt următoarele:

a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pură) şi albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur); sau

b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pură) şi benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur).

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica norme metodologice:

1. Punctul 30^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Codul fiscal

Nivelul şi calculul accizelor

ART. 208

(1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

Norme metodologice

30^1. (1) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă sau din achiziţii intracomunitare şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operaţiuni de import şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

(3) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 şi 9, se stabilesc la nivel de euro, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mici de 50 de eurocenţi şi prin majorare atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenţi.

(4) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.

Abroga norme metodologice:

2. Punctul 30^1.1 se abrogă.

Art. 209
Platitori de accize

Modifica norme metodologice:

3. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

30^2. (1) Operatorii economici pot achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. 207 din Codul fiscal cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscală competentă. Nu se supun acestor cerinţe operatorii economici care achiziţionează astfel de produse pentru uzul propriu ori produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf