Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 2 Mai 2006

Accize

  • Titlul VII
  • 2 Mai 2006
Art. 176
Nivelul accizelor

Modifica cuprinsul art. 176:

3. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

ART. 176

(1) Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.Acciza*)(echivalemt euro/U.M.)Acciza**)(echivalemt euro/U.M.)
01234
1.

Bere din care:

  1.1. Bere — produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad

Plato1)

0.740

0.43

0.748

0.43

2.

Vinuri

  2.1 Vinuri liniştite

  2.2 Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

  3.1 liniştite

  3.2 spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

665,35

750,00

 

Produse din tutun

6.

Ţigarete

1.000

ţigarete

15,53+

30%

16,28+

29%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

32,13

34,50

8.

Tutun destinat fumatului din care:

  8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

kg

42.51

42.51

46.00

46.00

 

Uleiuri minerale

9.

Benzine cu plumb

tonă

1.000 litri

480,00

369,60

513.00

395.01

10.

Benzine fără plumb

tonă

1.000 litri

425,06

327,29

425,06

327,29

11.

Motorine

tonă

1.000 litri

307,59

259,91

307,59

259,91

12.

Păcură

1.000 kg

6,81

9,50

13.

Gaze petroliere lichefiate din care:

  13.1 Utilizate drept carburant

  13.2 Utilizate pentru încălzire

  13.3 Utilizate în consum casnic3)

1.000 kg

 

128,26

113,50

0,00

 

128,26

113,50

0,00

14.

Gaz natural utilizat din care:

  14.1 Utilizat drept carburant

  14.2 Utilizat pentru încălzit

gigajoule

 

1,59

0,00

 

2,00

0,00

15.

Petrol lampant (kerosen)4) din care:

  15.1. Utilizat drept carburant

 

  15.2. Utilizat pentru încălzire 

 

 

tonă

1.000 litri

      tonă

   1.000 litri

 

 

469,89

375,91

469,89

375,91

 

 

469,89

375,91

469,89

375,91

16

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tonă

469,89

469,89

 

Electricitate

17.

Electricitate utilizată în scop comercial

MWh

0,14

0,19

18.

Electricitate utilizată în scop necomercial

MWh

0,30

0,39

     

*) Nivelul accizelor se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

**) Nivelul accizelor se aplică începând cu data de 1 iulie 2006.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

(2) Nivelul accizelor prevăzut la alin. (1) nr. crt. 5 - 8 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii.

Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Modifica cuprinsul art. 177:

4. Alineatul (1) al articolului 177 va avea următorul cuprins:

ART. 177

(1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 30,83 euro/1.000 ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.

Art. 206^1
Registrul electronic de date

Introduce cuprinsul art. 206^1:

5. După articolul 206 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 8^1-a, cuprinzând articolul 206^1 cu următorul cuprins:

SECŢIUNEA a 8^1-a

Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

 

Registrul electronic de date

ART. 206^1

(1) Autoritatea competentă va lua măsuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care să conţină persoanele autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi locurile autorizate ca antrepozite fiscale.

(2) Operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească în exercitarea activităţii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite de la antrepozitari autorizaţi din alte state membre ale Uniunii Europene. Operatorul înregistrat nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv.

(3) Persoanelor autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de către autoritatea fiscală competentă un cod de accize a cărui configuraţie se va face conform prevederilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf