Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 18 Octombrie 2007

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 18 Octombrie 2007
Art. 163
Definitii

Modifica:

74. La articolul 163, literele d), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală potrivit legislaţiei vamale în vigoare;

..........................................................................

i) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifară şi statistică şi la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;

..........................................................................

k) operatorul neînregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv.

Art. 166
Eliberarea pentru consum

Modifica:

75. La articolul 166 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) un operator înregistrat în alt stat membru;

c) un operator neînregistrat în alt stat membru;

 

Art. 174
Tutun prelucrat

Modifica:

76. La articolul 174 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) tutunul tăiat sau fărâmiţat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăţi, şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

Abroga:

77. La articolul 174, alineatul (6) se abrogă.

Art. 175^4
Exceptii

Modifica:

78. La articolul 175^4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 175^4

(1) Sunt exceptate de la plata accizelor:

79. La articolul 175^4 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) energia electrică utilizată în principal în scopul reducerii chimice şi în procesele electrolitice şi metalurgice;

Art. 183
Obligatiile antrepozitarului autorizat

Abroga:

80. La articolul 183 alineatul (1), litera k) se abrogă.

Art. 189^1
Descarcarea documentului administrativ de insotire

Modifica:

81. Articolul 189^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 189^1

Dacă o persoană care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeşte documentul administrativ de însoţire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligaţia ca în următoarele 5 zile să depună declaraţia de accize la autoritatea fiscală competentă şi să plătească accizele pentru produsul respectiv în termen de 7 zile de la data expirării termenului de primire a acelui document.

Art. 192
Momentul exigibilitatii accizelor

Introduce:

82. La articolul 192, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Orice persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) şi (7) are obligaţia de a depune o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă şi de a plăti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilă.

Art. 192^6
Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite

Modifica:

83. La articolul 192^6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie să facă o cerere de restituire la autoritatea fiscală competentă şi să facă dovada că acciza a fost plătită;

Art. 194
Depunerea declaratiilor de accize

Modifica:

84. La articolul 194, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Declaraţiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 189^1 şi la art. 192 alin. (9).

Art. 201
Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Modifica:

85. Denumirea marginală a articolului 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică

86. La articolul 201 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt obţinute din unul sau mai multe dintre următoarele produse:

- produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;

- produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 şi de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;

- produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 şi 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică;

- produse obţinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 şi 4402;

Introduce:

87. La articolul 201, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) Produsele energetice care conţin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.

(4) Prevederile alin. (1) şi (3) vor înceta să se aplice în cazul în care legea comunitară va impune conformarea cu obligaţiile de a plasa pe piaţă o proporţie minimă din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica:

88. La articolul 208, alineatele (1), (6) şi litera a) a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 208

(1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, şi pentru cafea solubilă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

..........................................................................

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

..........................................................................

a) pentru produsele provenite din producţia internă - preţul de livrare al producătorului, mai puţin acciza;

Art. 210
Scutiri

Modifica:

89. La articolul 210, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre sau din import pot solicita autorităţilor fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici, pentru cantităţile de cafea achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import şi returnate furnizorilor.

Introduce:

90. La articolul 210, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

(2^1) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor şi operatorii economici care achiziţionează direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. d) - j) şi care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate în alt stat membru fără a suporta vreo modificare.

Modifica:

91. La articolul 210, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (2^1) va fi reglementată prin norme.

Art. 218
Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

Modifica:

92. Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 218

Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorată bugetului de stat, stabilită potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Art. 221^2
Directive transpuse

Introduce:

93. După articolul 221^1 se introduce un nou articol, articolul 221^2, cu următorul cuprins:

ART. 221^2

Directive transpuse

Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificările ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 şi 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 şi 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificată prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf