Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 18 Decembrie 2012

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 18 Decembrie 2012
Art. 206^21
Reguli generale

Modifica alin. (2) si (8)

1. La articolul 206^21, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

..........................................................................

(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave sau nave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice."

Art. 206^22
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Modifica alin. (3), lit. g)

2. La articolul 206^22 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat."

Art. 206^23
Conditii de autorizare

Modifica alin. (1), lit. a)

3. La articolul 206^23 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;".

Art. 206^24
Autorizarea ca antrepozit fiscal

Modifica alin. (2), lit. g)

4. La articolul 206^24 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani."

Art. 206^28
Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Introduce alin. (2), lit. g)

5. La articolul 206^28 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevăzută în normele metodologice, potrivit prevederilor art. 206^23 alin. (1) lit. a);".

Art. 206^51
Plata accizelor la bugetul de stat

Modifica alin. (4)

6. La articolul 206^51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente."

Abroga alin. (6)

7. La articolul 206^51, alineatul (6) se abrogă.

Art. 206^54
Garantii

Modifica alin. (4) si (4^1)

8. La articolul 206^54, alineatele (4) şi (4^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

(4^1) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate."

Art. 221^3
Contraventii si sanctiuni

Modifica alin. (1), lit. a)

9. La articolul 221^3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situaţiilor de raportare reglementate în prezentul titlu;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf