Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 15 Noiembrie 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 15 Noiembrie 2013
Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Introduce:

53. La articolul 177, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Este interzisă vânzarea de ţigarete, de către orice persoană, către persoane fizice, la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat.

Art. 206^54
Garantii

Introduce:

54. La articolul 206^54, după alineatul (4^2) se introduc două noi alineate, alineatele (4^3) şi (4^4), cu următorul cuprins:

(4^3) Valoarea garanţiei în cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului înregistrat poate fi redusă la cerere, potrivit criteriilor obiective prevăzute în normele metodologice.

(4^4) Valoarea garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mică decât nivelul minim stabilit potrivit alin. (4^1).

Art. 206^69
Conditii de distributie si comercializare

Introduce:

55. La articolul 206^69, după alineatul (13^1) se introduc două noi alineate, alineatele (13^2) şi (13^3), cu următorul cuprins:

(13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vânzările cu prime nu se aplică pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevăzute la art. 206^61.

(13^3) În cazul vânzărilor cu preţ redus prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevăzute la art. 206^61 se aplică prevederile alin. (13).

Art. 218
Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

Modifica:

56. Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 218

Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

(1) Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

(3) Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 prevăzută la alin. (2) este de 104,77%.

Art. 221^3
Contraventii si sanctiuni

Introduce:

57. La articolul 221^3 alineatul (2), după literele c) şi q) se introduc două noi litere, literele c^1) şi q^1), cu următorul cuprins:

c^1) nerespectarea prevederilor de la art. 206^69 alin. (13^2) şi (13^3), dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune;

..........................................................................

q^1) vânzarea de ţigarete, de către orice persoană, către persoane fizice, la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat;

Modifica:

58. La articolul 221^3 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit. a), b), c), c^1), e), i), j), k), l), m), n), o), r), s), ş), t), ţ), u) şi w);

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf