Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 12 Decembrie 2014

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 12 Decembrie 2014
Art. 176
Nivelul accizelor

Modifica:

26. La articolul 176, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 176

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepţia nivelului accizelor pentru ţigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul actualizat calculat conform alin. (1^1).

..........................................................................

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Introduce:

27. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1) Nivelul accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013 - septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

(1^2) După actualizarea prevăzută la alin. (1^1) nivelul accizelor armonizate exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.

28. La articolul 176, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) Nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum conform regulilor prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2).

Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Modifica:

29. La articolul 177, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal de 14% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.

(3) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.

(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

Introduce:

30. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) Nivelul accizelor pentru ţigarete se actualizează anual, începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (1^1) şi (1^2).

Art. 206^23
Conditii de autorizare

Modifica:

31. La articolul 206^23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Locurile aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare, precum şi locurile aferente operatorilor economici care constituie şi menţin exclusiv stocurile de urgenţă conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor normelor metodologice.

Art. 206^26
Obligatiile antrepozitarului autorizat

Introduce:

32. La articolul 206^26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) antrepozitarii care deţin doar antrepozite fiscale de depozitare autorizate exclusiv în vederea constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă conform Legii nr. 360/2013.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica:

 

33. La articolul 208, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 208

(1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (1^1) şi (1^2).

 

Art. 215
Dispozitii generale

Modifica:

34. La articolul 215, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Impozitul datorat pentru ţiţei este de 18,95 lei/tonă şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizează anual conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (1^1) şi (1^2).

Art. 218
Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

Abroga:

35. Articolul 218 se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf