Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 28 Ianuarie 2015

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 28 Ianuarie 2015
Art. 150^1
Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

Introduce:

10. După articolul 150 se introduce un nou articol, articolul 150^1, cu următorul cuprins:

ART. 150^1

Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare

(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), este:

a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.

Art. 151^2
Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei

Modifica:

11. La articolul 151^2 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 150^1, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevăzută la art. 155^1 alin. (1):

12. La articolul 151^2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) şi/sau art. 150^1 alin. (2), este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.

Art. 153
Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Modifica:

13. La articolul 153 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 150^1; sau

Art. 154
Prevederi generale referitoare la inregistrare

Modifica:

14. La articolul 154 alineatul (4) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obligaţia plăţii taxei conform art. 150 alin. (2) - (6) şi art. 150^1;

Art. 155^1
Alte documente

Modifica:

15. La articolul 155^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 155^1

(1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2) - (4) şi (6) şi ale art. 150^1, trebuie să autofactureze operaţiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Art. 156^3
Decontul special de taxa si alte declaratii

Modifica:

16. La articolul 156^3 alineatul (10), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) şi h) trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf