Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 16 Octombrie 2008

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 16 Octombrie 2008
Art. 142
Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

Modifica:

13. La articolul 142 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiţiile pentru scutire prevăzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determină domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificările şi completările ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, şi Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din ţările terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, litera d) se modifica incepand cu data de 01 decembrie 2008.

Art. 156^3
Alte declaratii

Modifica:

14. La articolul 156^3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se depune:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiilor intracomunitare;

b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, de către persoanele prevăzute la alin. (3), dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, alin. (5) se modifica incepand cu data de 01 noiembrie 2008.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf