Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 14 Mai 2014

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 14 Mai 2014
Art. 160
Masuri de simplificare

Modifica:

1. La articolul IV punctul 1, partea introductivă a literei e) a alineatului (2) al articolului 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf