Codul Fiscal - Titlul V modificari din 28 Iunie 2010

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 28 Iunie 2010
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Modifica:

39. La articolul 115 alineatul (2), partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Următoarele venituri impozabile obţinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol şi se impozitează conform titlului II sau III, după caz:

..........................................................................

e) veniturile obţinute de nerezidenţi dintr-o asociere constituită în România.

Abroga:

40. La articolul 115, alineatul (4) se abrogă.

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Modifica:

41. La articolul 116 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p);

d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România, aşa cum sunt enumerate la art. 115.

 

42. La articolul 116, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Pentru veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul certificatelor de depozit şi al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării.

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Abroga:

43. La articolul 117, literele a), c), f), i) şi k) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf