Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 27 August 2004

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 27 August 2004
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Modifica, la alin. (1), cuprinsul lit. i):

67. La articolul 115 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Modifica cuprinsul alin. (5):

68. La articolul 116, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă în lei la bugetul de stat la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Modifica cuprinsul lit. b):

69. La articolul 117, litera b) va avea următorul cuprins:

b) dobânda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanţă reprezentând credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligaţiuni, precum şi dobânda aferentă emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă şi externă de capital, cu condiţia ca aceste instrumente/titluri să fie emise şi/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Naţională a României, de bănci care acţionează în calitate de agent al Guvernului român.

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Modifica cuprinsul alin. (3):

70. La articolul 118, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru rezidenţii români, precum şi termenul de depunere de către nerezidenţi a documentelor de rezidenţă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidenţă al acestora, se stabilesc prin norme.

Art. 119
Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Abroga alin. (2):

71. La articolul 119, alineatul (2) se abrogă.

 

Art. 121
Dispozitii tranzitorii

Modifica cuprinsul art. 121:

72. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

ART. 121

Dispoziţii tranzitorii

Veniturile obţinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice şi juridice nerezidente şi de contractorii independenţi ai acestora, din activităţi desfăşurate de aceştia pentru realizarea obiectivului de investiţii <>, sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol până la punerea în funcţiune a obiectivului de mai sus.

Art. 123
Stabilirea impozitului

Modifica cuprinsul alin. (1):

73. La articolul 123, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 123

(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf