Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 2 Septembrie 2011

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 2 Septembrie 2011
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Introduce:

34. La articolul 115 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

r) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.

 

35. La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia, este stabilit în funcţie de natura venitului respectiv şi supus impunerii conform prezentului titlu, respectiv titlului II şi III, după caz. Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

 

36. La articolul 115, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Venitul obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie, reprezintă venit neimpozabil.

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Introduce:

37. La articolul 117, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

m) veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România.

Art. 119
Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Modifica:

38. La articolul 119, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf