Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 18 Noiembrie 2004

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 18 Noiembrie 2004
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Introduce norme metodologice, la pct. 2, dupa alin. (9):

1. La punctul 2, după alineatul (9) se introduc două alineate noi, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

(10) Este considerată redevenţă şi suma plătită în cadrul contractului de know-how, în baza căruia vânzătorul acceptă să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa sa cumpărătorului, astfel încât cumpărătorul să le poată folosi în interesul său şi să nu le dezvăluie publicului. În acelaşi timp vânzătorul nu joacă nici un rol în aplicarea cunoştinţelor puse la dispoziţie cumpărătorului şi nu garantează rezultatele aplicării acestora.

(11) În cazul contractului de prestări de servicii în care una dintre părţi se angajează să utilizeze cunoştinţele sale pentru executarea unei lucrări pentru cealaltă parte, suma plătită nu constituie redevenţă.

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Introduce norme metodologice, dupa pct. 9:

2. După punctul 9 se introduc patru puncte noi, punctele (9^1), (9^2), (9^3) şi (9^4), cu următorul cuprins:

(9^1) Cota de 15% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor, cum ar fi: dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup.

(9^2) Cota de 5% se aplică şi la dobânzile aferente depozitelor colaterale, inclusiv conturilor escrow.

(9^3) Impozitul asupra dobânzilor capitalizate se calculează de plătitorul acestor venituri în momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv în momentul răscumpărării în cazul unor instrumente de economisire sau în momentul în care dobânda se transformă în împrumut sau în capital, după caz.

(9^4) Veniturile obţinute din România de nerezidenţi din tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii bancare, nu se încadrează în categoria veniturilor impozabile prevăzute la art. 115 din Codul fiscal.

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Introduce norme metodologice, dupa pct. 11:

3. După punctul 11 se introduce un punct nou, punctul 11^1, în aplicarea articolului 117 litera f), după cum urmează:

Codul fiscal:

f) veniturile obţinute de nerezidenţi din România, care prestează servicii de consultanţă, asistenţă tehnică şi alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanţate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaţionale şi statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorităţi publice, având garanţia statului român, precum şi în cadrul contractelor finanţate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an;

 

Norme metodologice:

11^1. În sensul art. 117 lit. f) din Codul fiscal, prin organisme financiare internaţionale cu care statul român a încheiat acorduri de finanţare se înţelege: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu componentele sale, Corporaţia Financiară Internaţională şi Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană pentru Investiţii.

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Modifica norme metodologice, la pct. 12, alin. (1) si (2):

4. La punctul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"12. (1) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor , , , din convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care reglementează impunerea în ţara de sursă a acestor venituri, se aplică cu prioritate. În cazul când legislaţia internă prevede în mod expres o cotă de impozitare mai favorabilă sunt aplicabile prevederile legislaţiei interne.
(2) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor, titlului V din Codul fiscal.

(1^2) După prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 13 alin. (1) se aplică pentru veniturile realizate în anul respectiv prevederile din convenţiile de evitare a dublei impuneri şi se va proceda şi la regularizarea impozitului.

(1^3) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat şi ca urmare a informaţiilor primite pe baza schimbului de informaţii iniţiat/procedurii amiabile declanşate de o ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri."

Modifica norme metodologice, la pct. 15, alin. (2):

9. La punctul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) În certificatul de rezidenţă fiscală sau în documentul prevăzut la pct. 13 alin. (1), prezentate de nerezidenţii care au realizat venituri din România, trebuie să se ateste că aceştia au fost rezidenţi, în anul realizării veniturilor, în statele cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri.

Art. 120
Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Modifica norme metodologice, la pct. 17, alin. (1):

10. La punctul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

17. (1) Certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi se eliberează de către organul fiscal teritorial în raza căruia plătitorul de venit este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe până la data de 31 decembrie inclusiv a anului următor celui pentru care s-au încasat veniturile impozitate în România, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de plătitorul de venit în numele acestuia.

Art. 124
Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Introduce norme metodologice dupa pct. 20:

11. După punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:

20^1. Impozitul datorat la data de 20 iunie de reprezentanţele care sunt înfiinţate în primul semestru al anului este proporţional cu numărul de luni de activitate al reprezentanţei din cursul semestrului I. Pentru semestrul II, impozitul reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro se va plăti până la data de 20 decembrie inclusiv.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf