Codul Fiscal - Titlul IV^1 modificari din 15 Noiembrie 2013

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV^1
  • 15 Noiembrie 2013
Art. 112^1
Definitia microintreprinderii

Introduce:

33. La articolul 112^1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

a^1) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

Art. 112^2
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

Modifica:

34. La articolul 112^2 alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Art. 112^6
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management

Modifica:

35. Articolul 112^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 112^6

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanţă şi management

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Art. 112^7
Baza impozabila

Modifica:

36. La articolul 112^7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) veniturile din subvenţii;

Introduce:

37. La articolul 112^7 alineatul (1), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h) - j), cu următorul cuprins:

h) veniturile din diferenţe de curs valutar;

i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

 

38. La articolul 112^7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;

b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf