Codul Fiscal - Titlul II modificari din 7 Iunie 2012

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 7 Iunie 2012
Art. 20^1
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Modifica:

1. La articolul 20^1 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

 

2. La articolul 20^1 alineatul (1) litera b), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

4. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

Introduce:

3. La articolul 20^1 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

a^1) societăţi înfiinţate în baza legii bulgare, cunoscute ca "săbiratelno drujestvo", "komanditno drujestvo", "drujestvo s ogranicena otgovornost", "akţionerno drujestvo", "komanditno drujestvo s akţii", "nepersonifiţirano drujestvo", "kooperaţii", "kooperativni săiuzi", "dărjavni predpriiatiia" şi care desfăşoară activităţi comerciale;

Nota: Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.

Modifica:

4. La articolul 20^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Dispoziţiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre.

Art. 21
Cheltuieli

Modifica:

5. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit alin. (4) lit. t) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

 

6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme;

Art. 22
Provizioane si rezerve

Introduce:

7. La articolul 22 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

m) provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012 inclusiv;

2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar;

3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf