Codul Fiscal - Titlul II modificari din 30 Septembrie 2010

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 30 Septembrie 2010
Art. 18
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

Abroga:

1. La articolul 18, alineatele (2) - (7) se abrogă.

Art. 19^2
Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Abroga norme metodologice:

2. La articolul 19^2, alineatul (10) se abrogă.

Art. 34
Plata impozitului

Modifica norme metodologice:

3. La articolul 34, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) nou-înfiinţaţi sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

Introduce norme metodologice: 

4. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:

(7^1) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), pentru efectuarea plăţilor anticipate în anul 2011, aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim şi în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 datorează impozit pe profit efectuează trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din suma rezultată prin adunarea impozitului datorat în cele două perioade, actualizată cu indicele de inflaţie prevăzut la alin. (1);

b) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim şi în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 înregistrează pierdere fiscală efectuează trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflaţie prevăzut la alin. (1).

Modifica norme metodologice: 

5. La articolul 34, alineatele (15) - (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010.

(16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplică următoarele reguli:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010:

- determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective şi efectuarea comparaţiei cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

- stabilirea impozitului pe profit datorat;

- prin excepţie de la prevederile alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1), depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 şi plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010:

- contribuabilii depun declaraţia privind impozitul pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1).

(17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II "Impozitul pe profit" în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate.

(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.

Abroga norme metodologice: 

6. La articolul 34, alineatul (19) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf