Codul Fiscal - Titlul II modificari din 30 Martie 2010

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 30 Martie 2010
Art. 18
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

Introduce:

1. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) efectuează pentru trimestrele I - III comparaţia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferente trimestrului respectiv. În situaţia în care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul unui trimestru, impozitul minim prevăzut la alin. (3) se recalculează corespunzător numărului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectuează comparaţia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3).

(6) În situaţia în care perioada impozabilă începe sau se încheie în cursul anului, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectuează comparaţia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevăzut la alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru aceeaşi perioadă.

Art. 34
Plata impozitului

Modifica:

2. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2012, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la lit. a).

Introduce:

3. La articolul 34, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:

(19) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), înfiinţaţi în cursul anului precedent, care nu au fost obligaţi la plata impozitului minim şi care la sfârşitul anului fiscal în care s-au înfiinţat înregistrează pierdere fiscală, efectuează trimestrial plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă aferentă anului în care s-au înfiinţat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf