Codul Fiscal - Titlul II modificari din 30 Iunie 2008

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 30 Iunie 2008
Art. 21
Cheltuieli

Abroga:

1. La alineatul (5), litera c) se abrogă.

Introduce:

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Compania Naţională "Imprimeria Nationala" - S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor legale.

Art. 26
Pierderi fiscale

Modifica:

1. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz.

Introduce:

2. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf