Codul Fiscal - Titlul II modificari din 27 Decembrie 2006

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 27 Decembrie 2006
Art. 34
Plata impozitului

Introduce:

1. După alineatul (13) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:

(13^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene, precum şi cele datorate de societăţile comerciale în care consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari majoritari, care realizează proiecte cu asistenţă financiară din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internaţionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective până la sfârşitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf