Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 24 Noiembrie 2004

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 19
Reguli generale

Modifica, la art. 19, cuprinsul alin. (3):

6^1. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile şi imobile, execută lucrări sau prestează servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata în rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului să fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil, pe măsură ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzătoare acestor venituri sunt deductibile la aceleaşi termene scadente, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. Opţiunea se exercită în momentul livrării bunurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor şi este irevocabilă.

Art. 21
Cheltuieli

Introduce, la art. 21, alin. (4), dupa lit. p), lit. r):

12^1. La articolul 21 alineatul (4), după litera p) se introduce litera r) cu următorul cuprins:

r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 22
Provizioane si rezerve

Introduce, la art. 22, alin. (1), dupa lit. j), lit. k):

13^1. La articolul 22 alineatul (1), după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor de deşeuri, constituite de contribuabilii care desfăşoară activităţi de depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părţi din tarifele de depozitare percepute.

Art. 23
Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar

Modifica, la art. 23, cuprinsul alin. (1):

14^1. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 23

(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

Modifica, la art. 23, cuprinsul alin. (2):
(2) În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a acestora.
Art. 38
Dispozitii tranzitorii

Modifica, la art. 38, cuprinsul alin. (1) si (11):

30^1. La articolul 38, alineatele (1) şi (11) vor avea următorul cuprins:

ART. 38

(1) În cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate.

...........................................................................

(11) Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf