Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 11 Mai 2010

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 11 Mai 2010
Art. 15
Scutiri

Introduce:

13^1. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi persoanelor juridice care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

Introduce:

13^2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Nu sunt obligaţi la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2) - (4) contribuabilii care se află în următoarele situaţii:

a) se află în procedura insolvenţei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

b) se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei menţiuni în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existenţă prevăzute în actul constitutiv sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim operează de la data dizolvării prevăzute în aceste acte. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf