Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul I modificari din 23 Ianuarie 2013

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 23 Ianuarie 2013
Art. 7
Definitii ale termenilor comuni

Introduce alin. (7), lit. e)

1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 34, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziţie, de producţie sau de valoarea de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, după caz, utilizată pentru calculul amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în care se efectuează evaluări ale activelor biologice care determină o descreştere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziţie/producţie sau valorii de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie/producţie sau a valorii de piaţă, după caz."

Art. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Modifica alin. (1)

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 11

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei. În cazul în care tranzacţiile sau o serie de tranzacţii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convenţiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate."

Art. 12
Venituri obtinute din Romania

Modifica lit. k)

3. La articolul 12, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;".

Abroga lit. l)

4. La articolul 12, litera l) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf