Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul I modificari din 2 Septembrie 2011

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 2 Septembrie 2011
Art. 7
Definitii ale termenilor comuni

Modifica:

1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3. activitate dependentă la funcţia de bază - orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază;

2. La articolul 7 alineatul (1), punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil;

Art. 8
Definitia sediului permanent

Modifica:

3. La articolul 8, alineatul (7^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7^1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui şantier de construcţii sau a unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea şi a altor activităţi similare se va avea în vedere data de începere a activităţii din contractele încheiate sau orice alte informaţii ce probează începerea activităţii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de bază.

Art. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Modifica:

4. La articolul 11, alineatele (1^1) şi (1^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1^1) Autorităţile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

Art. 12
Venituri obtinute din Romania

Introduce:

5. La articolul 12, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

u) venituri realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf