Codul Fiscal - Titlul I modificari din 18 Octombrie 2007

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 18 Octombrie 2007
Art. 1
Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

Modifica:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 7
Definitii ale termenilor comuni

Modifica:

2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) a punctului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 7

(1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

..........................................................................

c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri - costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz.

Art. 12
Venituri obtinute din Romania

Modifica:

3. La articolul 12, litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ţ) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf