Codul Fiscal - Art. 296^16

Exceptii specifice

 • Art. 296^16
31 Ianuarie 2012

Hotarare nr. 50 din 25 ianuarie 2012

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Abroga

Text Nou

20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale următoarele:

 • a) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;
 • b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
 • c) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
 • d) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • e) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;
 • f) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depăşeşte nivelul prevăzut la art. 296^11;
 • g) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, pentru partea care depăşeşte nivelul prevăzut la art. 296^11;
 • h) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
 • i) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Text Nou

21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate următoarele:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii, numai pentru contribuţia individuală;
 • b) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
 • c) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

Text Nou

23. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări pentru şomaj următoarele:

 • a) drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;
 • b) remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
 • c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
 • d) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • e) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
 • f) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;
 • g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • h) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
 • i) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
 • j) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • k) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • l) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
 • m) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;
 • n) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • o) veniturile obţinute de pensionari;
 • p) veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g) din Codul fiscal, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice; în această categorie nu se includ sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, care se supun plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj;
 • q) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere, altele decât cele prevăzute la lit. j), k), l) şi m);
 • r) veniturile aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii, care se supun plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj;
 • s) drepturile de salariu lunar acordate poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, potrivit legii.

Text Nou

25. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale următoarele:

 • a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • b) drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;
 • c) remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
 • d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
 • e) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
 • g) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;
 • h) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • i) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
 • j) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
 • k) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • l) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • m) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;
 • n) veniturile realizate de poliţişti, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • o) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

Text Nou

22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele:

 • a) veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • b) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;
 • c) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • d) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
 • e) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;
 • f) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • g) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
 • h) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • i) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • j) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
 • k) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

Text Abrogat

20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi următoarele sume:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, următoarele:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 • c) sumele acordate în momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal:

 • a) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi acordate potrivit legislaţiei specifice cadrelor militare în activitate şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • b) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • c) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
 • d) indemnizaţiile lunare plătite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
 • e) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit;
 • f) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • g) suma din profitul net, cuvenită administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilită de adunarea generală a acţionarilor;
 • h) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g) din Codul fiscal;
 • i) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali şi judeţeni.

23. Sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţiei datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele:

 • a) sumele şi avantajele prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 alin. (4) din Codul fiscal;
 • b) veniturile obţinute de membrii structurilor prevăzute la art. 296^16 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, constituite potrivit legii;
 • c) drepturile de hrană acordate de angajatori salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă prevăzute la art. 296^15 lit. p) din Codul fiscal şi cele prevăzute ca neimpozabile la cap. III al titlului III din Codul fiscal şi în normele de aplicare a acestui titlu sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale şi a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, pe perioada de incapacitate temporară de muncă, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj se datorează numai pe perioada de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii. Prin incapacitate temporară de muncă se înţelege incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii şi incapacitatea temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale.

Text Abrogat

25. Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

30 Decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 27 decembrie 2011

 • Text modificat integral

Text Nou

Se exceptează de la plata contribuţiilor sociale următoarele venituri:
 • a) la contribuţia de asigurări sociale, veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. l), q), r), s) şi ţ), precum şi la lit. o) şi p) pentru partea care depăşeşte nivelul prevăzut la art. 296^11; de asemenea, se exceptează indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti, precum şi prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • b) la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. o), p) şi ţ);
 • c) la contribuţia de asigurări pentru şomaj:
  • c1. veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), ş), t) şi ţ);
  • c2. prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
  • c3. veniturile obţinute de pensionari;
  • c4. veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice; în această categorie nu se includ sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
  • c5. compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;
  • c6. veniturile aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii;
  • c7. drepturile de salariu lunar acordate poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, potrivit legii;
 • d) la contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:
  • d1. veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), ş) şi ţ);
  • d2. veniturile realizate de poliţişti, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
  • d3. prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • e) la contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:
  • e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
  • e2. veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), ş), t) şi ţ);
 • f) la contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, veniturile care nu au la bază un contract individual de muncă, precum şi prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi următoarele sume:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, următoarele:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 • c) sumele acordate în momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal:

 • a) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi acordate potrivit legislaţiei specifice cadrelor militare în activitate şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • b) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • c) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
 • d) indemnizaţiile lunare plătite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
 • e) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit;
 • f) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • g) suma din profitul net, cuvenită administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilită de adunarea generală a acţionarilor;
 • h) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g) din Codul fiscal;
 • i) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali şi judeţeni.

23. Sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţiei datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele:

 • a) sumele şi avantajele prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 alin. (4) din Codul fiscal;
 • b) veniturile obţinute de membrii structurilor prevăzute la art. 296^16 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, constituite potrivit legii;
 • c) drepturile de hrană acordate de angajatori salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă prevăzute la art. 296^15 lit. p) din Codul fiscal şi cele prevăzute ca neimpozabile la cap. III al titlului III din Codul fiscal şi în normele de aplicare a acestui titlu sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale şi a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, pe perioada de incapacitate temporară de muncă, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj se datorează numai pe perioada de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii. Prin incapacitate temporară de muncă se înţelege incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii şi incapacitatea temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale.

24. Sunt exceptate de la plata contribuţiei la Fondul de garantare a creanţelor salariale următoarele:

 • a) veniturile de natura celor prevăzute la art. 296^15 din Codul fiscal;
 • b) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor;
 • c) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • d) drepturile de hrană acordate de angajatori salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de participare a salariaţilor la profit.

25. Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

1 Martie 2011

Hotarare nr. 150 din 23 februarie 2011

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

20. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi următoarele sume:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

21. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate individuale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, următoarele:

 • a) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 • c) sumele acordate în momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

22. Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal:

 • a) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi acordate potrivit legislaţiei specifice cadrelor militare în activitate şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • b) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
 • c) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
 • d) indemnizaţiile lunare plătite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
 • e) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit;
 • f) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • g) suma din profitul net, cuvenită administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilită de adunarea generală a acţionarilor;
 • h) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g) din Codul fiscal;
 • i) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali şi judeţeni.

23. Sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţiei datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele:

 • a) sumele şi avantajele prevăzute la art. 296^15 şi art. 296^16 alin. (4) din Codul fiscal;
 • b) veniturile obţinute de membrii structurilor prevăzute la art. 296^16 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, constituite potrivit legii;
 • c) drepturile de hrană acordate de angajatori salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avantajele primite în legătură cu o activitate dependentă prevăzute la art. 296^15 lit. p) din Codul fiscal şi cele prevăzute ca neimpozabile la cap. III al titlului III din Codul fiscal şi în normele de aplicare a acestui titlu sunt exceptate de la plata contribuţiei individuale şi a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, pe perioada de incapacitate temporară de muncă, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj se datorează numai pe perioada de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii. Prin incapacitate temporară de muncă se înţelege incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii şi incapacitatea temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale.

24. Sunt exceptate de la plata contribuţiei la Fondul de garantare a creanţelor salariale următoarele:

 • a) veniturile de natura celor prevăzute la art. 296^15 din Codul fiscal;
 • b) compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor;
 • c) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat sau Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • d) drepturile de hrană acordate de angajatori salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de participare a salariaţilor la profit.

25. Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

 • Articol nou

Text Nou

(1) Suma cuvenită pentru participarea salariaţilor la profit, potrivit legii, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) Contribuţia de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi drepturile ce se cuvin din această asigurare nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în sistemul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia generală de protecţie şi anticorupţie.

(3) Sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri:

 • a) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale cadrelor militare în activitate şi ale funcţionarilor publici cu statut special, acordate potrivit legii;
 • b) veniturile prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum şi lit. j), cu excepţia indemnizaţiilor primite de administratori;
 • c) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g);
 • d) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali şi judeţeni.

(4) Contribuţiile de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datorează pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii, precum şi asupra:

 • a) veniturilor în bani şi/sau în natură, prevăzute la art. 296^4, acordate persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), care au calitatea de pensionari;
 • b) veniturilor în bani prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) şi n), precum şi lit. g), cu excepţia remuneraţiilor primite de membrii directoratului;
 • c) compensaţiilor acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere;
 • d) veniturilor realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. e) şi g), dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior încetării raporturilor juridice, cu excepţia sumelor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare pentru şomaj stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
 • e) prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul naţional unic pentru asigurări de sănătate, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub formă de participare a salariaţilor la profit;
 • g) sumelor primite de reprezentanţii în cadrul consiliilor de administraţie, consiliilor consultative şi comisiilor constituite conform legii;
 • h) indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni.

(5) Contribuţiile sociale prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi e) nu se datorează asupra:

 • a) indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni;
 • b) avantajelor sub forma suportării de către angajator a contribuţiilor plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.
 • c) veniturilor în bani prevăzute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) şi j).

(6) Prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c), plătitorul de venit asimilat angajatorului în condiţiile art. 296^18 alin. (2) nu datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj în calitatea sa de angajator.

(8) Persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c) nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru veniturile de natură profesională, altele decât cele de natură salarială definite potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, în condiţiile în care se încadrează în situaţia prevăzută la art. III alin. (5), (6) sau (15) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf