Codul Fiscal - Art. 161^1

Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii

 • Art. 161^1
28 Decembrie 2007

Hotarare nr. 1579 din 19 decembrie 2007

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Modifica
 • Abroga
Text VechiText Nou

86. În cazul în care bunurile aflate la data aderării în situaţiile descrise la art. 161^1 alin. (1) din Codul fiscal, sunt importate în România după această dată, taxa pe valoarea adăugată datorată pentru respectivele importuri, nu se plăteşte efectiv la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ci se evidenţiază în decontul de taxă, conform prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal.

?

86. (1) În sensul art. 161^1 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, suma taxei datorate la import este nesemnificativă dacă este mai mică de 1.000 de lei.

(2) În aplicarea art. 161^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal nu există niciun fapt generator de taxă pe valoarea adăugată şi organele vamale nu vor percepe plata taxei dacă importatorul face dovada că importul este direct destinat reexpedierii sau transportului bunurilor către statul membru din care au fost exportate şi către persoana care le-a exportat şi, după caz, dovada încheierii unui contract de transport şi/sau asigurare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

87. Pentru bunurile plasate în regimurile vamale suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal, nu se garantează taxa pe valoarea adăugată.

18 Octombrie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloace de transport care au fost achiziţionate sau importate înaintea datei aderării, în condiţiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, şi/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această condiţie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999.

?

c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloacele de transport care au fost achiziţionate sau importate înaintea datei aderării, în condiţiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, şi/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această condiţie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999 şi suma taxei datorate la import este nesemnificativă, conform prevederilor din norme.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

86. În cazul în care bunurile aflate la data aderării în situaţiile descrise la art. 161^1 alin. (1) din Codul fiscal, sunt importate în România după această dată, taxa pe valoarea adăugată datorată pentru respectivele importuri, nu se plăteşte efectiv la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ci se evidenţiază în decontul de taxă, conform prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal.

87. Pentru bunurile plasate în regimurile vamale suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal, nu se garantează taxa pe valoarea adăugată.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) În limita ajutorului de stat acordat Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. cu ocazia privatizării, se acordă, până la data de 31 decembrie 2006, societăţii în cauză facilităţile fiscale prevăzute la alin. (2), în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

(2) Facilităţile acordate Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. sunt următoarele:

 • a) scutirea de la plata taxelor vamale şi de la plata taxei pe valoarea adăugată a importului de bunuri, precum şi scutirea de taxa pe valoarea adăugată a achiziţiilor de bunuri din ţară, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natură la capitalul social sau achiziţionate din aportul în numerar la capitalul social al societăţii comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adăugată prestările de servicii contractate de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. cu prestatori din ţară, care concură la realizarea de active amortizabile prevăzute în prezentul alineat. Furnizorii/prestatorii din ţară aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute în prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării acestor operaţiuni;
 • b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a importului de echipamente tehnologice, maşini şi utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cuprinzând aceste bunuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (2) lit. a) pentru livrări/prestări în ţară se aplică de furnizori/prestatori pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. În situaţia în care organele de control fiscal constată că scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată în mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor îndrepta împotriva Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., care va fi obligată la plata taxei pe valoarea adăugată de care a fost scutită în mod eronat.

(4) În cazul nerespectării angajamentului privind programul de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), de către firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A., aceasta din urmă va fi obligată să plătească taxele şi impozitele de care a fost scutită conform alin. (2), proporţional cu valoarea nerealizată a investiţiilor.

(5) Verificarea îndeplinirii programului de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), se realizează în termen de 6 luni de la terminarea fiecărui an fiscal şi va fi efectuată de o firmă internaţională de audit, agreată de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificărilor vor fi transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Argeş, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege în caz de constatare a nerespectării programului de investiţii suplimentare.

(6) Programul de investiţii suplimentare care va fi realizat de firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro şi va fi efectuat pe componentele menţionate, conform următorului grafic:

 

Trimestrul IV 2004

Anul 2005

Anul 2006

Total

Mecanică

4,72

17,62

22,52

44,86

Caroserie

26,79

78,55

93,95

199,29

POE/Asistenţă

12,95

4,62

26,83

44,4

Mediu înconjurător

0,36

1,35

1,45

3,16

Comercial

2,31

4,9

2,96

10,16

Total:

47,12

107,0

147,7

301,87» 

?

(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderării, până la ieşirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spaţiul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei aderării:

 • a) au intrat în România înaintea datei aderării; şi
 • b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; şi
 • c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderării.

(2) Apariţia oricăruia dintre evenimentele de mai jos la sau după data aderării se va considera ca import în România:

 • a) ieşirea bunurilor în România din regimul de admitere temporară în care au fost plasate înaintea datei aderării în condiţiile menţionate la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale;
 • b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderării, în condiţiile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale;
 • c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit iniţiate în România înaintea datei aderării, în scopul livrării de bunuri cu plata în România înaintea datei aderării, de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. Livrarea de bunuri prin poştă va fi considerată în acest scop procedură internă de tranzit;
 • d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern iniţiate înaintea datei aderării;
 • e) orice neregulă sau încălcare a legii, săvârşită în România în timpul unei proceduri interne de tranzit iniţiate în condiţiile prevăzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevăzute la lit. d);
 • f) utilizarea în România, de la data aderării, de către orice persoană, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderării, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei aderării, dacă:
  • 1. livrarea bunurilor a fost scutită sau era probabil că va fi scutită, în condiţiile art. 143 alin. (1) lit. a) şi b); şi
  • 2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderării, în Bulgaria sau în spaţiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării.

(3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (2), nu există niciun fapt generator de taxă dacă:

 • a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderării; sau
 • b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintă mijloace de transport şi sunt reexpediate sau transportate către statul membru din care au fost exportate şi către persoana care le-a exportat; sau
 • c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloace de transport care au fost achiziţionate sau importate înaintea datei aderării, în condiţiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, şi/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această condiţie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

19 Noiembrie 2004

Legea nr. 507 din 17 noiembrie 2004

 • Text modificat

Text Nou

(1) În limita ajutorului de stat acordat Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. cu ocazia privatizării, se acordă, până la data de 31 decembrie 2006, societăţii în cauză facilităţile fiscale prevăzute la alin. (2), în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

(2) Facilităţile acordate Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. sunt următoarele:

a) scutirea de la plata taxelor vamale şi de la plata taxei pe valoarea adăugată a importului de bunuri, precum şi scutirea de taxa pe valoarea adăugată a achiziţiilor de bunuri din ţară, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natură la capitalul social sau achiziţionate din aportul în numerar la capitalul social al societăţii comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adăugată prestările de servicii contractate de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. cu prestatori din ţară, care concură la realizarea de active amortizabile prevăzute în prezentul alineat. Furnizorii/prestatorii din ţară aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute în prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării acestor operaţiuni;

b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a importului de echipamente tehnologice, maşini şi utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cuprinzând aceste bunuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (2) lit. a) pentru livrări/prestări în ţară se aplică de furnizori/prestatori pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. În situaţia în care organele de control fiscal constată că scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată în mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor îndrepta împotriva Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., care va fi obligată la plata taxei pe valoarea adăugată de care a fost scutită în mod eronat.

(4) În cazul nerespectării angajamentului privind programul de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), de către firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A., aceasta din urmă va fi obligată să plătească taxele şi impozitele de care a fost scutită conform alin. (2), proporţional cu valoarea nerealizată a investiţiilor.

(5) Verificarea îndeplinirii programului de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), se realizează în termen de 6 luni de la terminarea fiecărui an fiscal şi va fi efectuată de o firmă internaţională de audit, agreată de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificărilor vor fi transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Argeş, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege în caz de constatare a nerespectării programului de investiţii suplimentare.

(6) Programul de investiţii suplimentare care va fi realizat de firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro şi va fi efectuat pe componentele menţionate, conform următorului grafic:

 

Trimestrul IV 2004

Anul 2005

Anul 2006

Total

Mecanică

4,72

17,62

22,52

44,86

Caroserie

26,79

78,55

93,95

199,29

POE/Asistenţă

12,95

4,62

26,83

44,4

Mediu înconjurător

0,36

1,35

1,45

3,16

Comercial

2,31

4,9

2,96

10,16

Total:

47,12

107,0

147,7

301,87»

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf