Instructiuni de completare Formular 710

Declaraţie rectificativă

Perioada de raportare

În rubrica „Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).

Anul la care se referă declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

Date de identificare a plătitorului

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.

În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

Date privind creanța fiscală

Denumire creanță fiscală” — se completează denumirea impozitului, taxei sau a contribuției care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale sau, după caz, Nomenclatorul privind accizele, prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare.

Coloana „Suma inițială”:

Rândurile 1—4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declarația care se rectifică, respectiv formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, formularul 102 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale”, formularul 103 „Declarație privind accizele” sau, după caz, formularul 710 „Declarație rectificativă”.

Coloana „Suma corectată”:

Rândurile 1—4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul, taxa sau contribuția datorat/datorată în perioada la care se referă declarația corectată.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf