Instructiuni de completare Formular 600

Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credință informațiile prevăzute de formular. Declarația se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declaratia (de exemplu: 2012).

Caseta „Declaratie rectificativă” – se bifează cu X în situatia în care declaratia este rectificativă.

Capitolul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă, conform legii.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.

În cazul în care declaratia este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Capitolul II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de contribuabili la sistemul public de pensii, după caz.

Capitolul III. VENIT BAZĂ LUNARĂ DE CALCUL AL CONTRIBUTIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii în cursul anului fiscal, rubrica venit bază de calcul se completează începând cu luna pentru care se datorează contributia de asigurări sociale.

Capitolul IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care obligatia de declarare a veniturilor se îndeplineşte de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor art.18 din Codul de procedură fiscală.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf