Ghid depunere Formular 600

Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Cine depune declaratia?

În conformitate cu prevederile art. 296^21 alin.(1) din Codul fiscal, declarația se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:

  • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
  • membrii întreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice;
  • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I - III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii declarației.

Unde se depune declaratia?

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Cand se depune declaratia?

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Cum se depune declaratia?

Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Declarația se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.În acest caz, data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, conform art. 83 alin. (3^1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informațiile prevăzute de formular, inclusivi cele care nu diferă față de declarația inițială.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf