Instructiuni de completare Formular 400

Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din Romānia de persoanele fizice rezidente īn state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate

A. Date de identificare ale agentului plătitor

Tip agent plătitor – se înscrie „01” pentru persoane fizice, „02” pentru persoane juridice și „06” pentru alte categorii.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit.

Prin agent plătitor se înțelege orice operator economic care plătește dobânda sau garantează plata dobânzii pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent dacă operatorul este debitorul creanței care produce dobândă sau operatorul însărcinat de către debitor ori de către beneficiarul efectiv cu plata dobânzii sau cu garantarea plății de dobândă.

Orice entitate stabilită într-un stat membru către care se plătește dobândă sau pentru care plata este garantată în beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considerată agent plătitor, la momentul plății sau garantării unei astfel de plăți, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

B. Date de identificare ale beneficiarului de venit/entității

Tip beneficiar – se înscrie „01” pentru persoane fizice și „06” pentru entitățile considerate agent plătitor către care se plătește dobânda sau pentru care plata este garantată în beneficiul beneficiarului efectiv.

Un operator economic care plătește dobândă sau garantează plata dobânzii pentru o entitate stabilită în alt stat membru și care este considerată agent plătitor, potrivit legii, va declara numele și adresa entității și suma totală a dobânzii plătite sau garantate entității autorității competente a statului membru unde este stabilit.

Denumire/Nume, Prenume – se înscrie denumirea entității sau numele și prenumele persoanei fizice beneficiare de venit, după caz.

Număr fiscal de identificare – se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit/entității, atribuit de către statul membru de rezidență.

Adresa – se înscrie adresa din statul de rezidență a beneficiarului de venit/entității.

Prin beneficiar efectiv se înțelege orice persoană fizică ce primește o plată de dobândă sau orice persoană fizică pentru care o plată de dobândă este garantată, cu excepția cazului când această persoană dovedește că plata nu a fost primită sau garantată pentru beneficiul său propriu, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Atunci când un agent plătitor are informații care arată că persoana fizică ce primește o plată de dobândă sau pentru care o plată de dobândă este garantată poate să nu fie beneficiarul efectiv, iar atunci când această persoană dovedește că plata nu a fost primită sau garantată pentru beneficiul său propriu, se vor lua măsuri pentru stabilirea identității beneficiarului efectiv, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Dacă agentul plătitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va considera persoana fizică în discuție drept beneficiar efectiv.

Agentul plătitor stabilește identitatea beneficiarului efectiv în funcție de cerințele minime care sunt conforme cu relațiile dintre agentul plătitor și primitorul dobânzii, la data începerii relației, astfel:

  1. pentru relațiile contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor stabilește identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele și adresa sa, prin utilizarea informațiilor de care dispune, în special conform reglementărilor în vigoare din statul său de stabilire și dispozițiilor Directivei 91/308/CEE din 10 iunie 1991 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor;

  2. în cazul relațiilor contractuale încheiate sau al tranzacțiilor efectuate în absența relațiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor stabilește identitatea beneficiarului efectiv, constând în nume, adresă și, dacă există, numărul fiscal de identificare atribuit de către statul membru de rezidență pentru scopurile fiscale, pe baza pașaportului sau a cardului de identitate oficial, prezentat de beneficiarul efectiv. Dacă adresa nu apare nici în pașaport, nici în cardul de identitate oficial, atunci va fi stabilită pe baza oricărui alt document doveditor de identitate prezentat de beneficiarul efectiv. Dacă numărul fiscal de identificare nu este menționat în pașaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidență fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de beneficiarul efectiv, identitatea sa se va completa prin mentionarea datei și a locului nașterii, stabilite pe baza pașaportului sau a cardului de identitate oficial.

Agentul plătitor stabilește rezidenta beneficiarului efectiv, pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul plătitor și primitorul dobânzii la data începerii relatiei. Sub rezerva prevederilor de mai jos, se consideră că rezidenta se află în tara în care beneficiarul efectiv își are adresa permanentă:

  1. în cazul relatiilor contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza informatiilor de care dispune, în special ca urmare a reglementărilor în vigoare în statul său de stabilire și a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE;

  2. în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza adresei mentionate în pașaport, în cardul de identitate oficial sau, dacă este necesar, pe baza oricărui alt document doveditor de identitate, prezentat de beneficiarul efectiv, și în concordantă cu următoarea procedură: pentru persoanele fizice care prezintă pașaportul sau cardul de identitate oficial emis de către un stat membru și care declară ele însele că sunt rezidente într-o tară tertă, rezidenta lor va fi stabilită prin intermediul unui certificat de rezidentă fiscală, emis de o autoritate competentă a tării terte în care persoana fizică a declarat că este rezident. În lipsa prezentării acestui certificat, se consideră că rezidenta este situată în statul membru care a emis pașaportul sau un alt document de identitate oficial.

C. Date informative privind veniturile din economii sub forma plăților de dobânzi

Categoria de venit – se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de dobândă plătită sau garantată beneficiarului efectiv de venit.

Sumele aferente categoriei de venit se înscriu la rubrica „Suma” din formular.

Tip cont, Număr cont – se completează cu următoarele informatii, după caz:

  • codul IBAN al contului bancar al beneficiarului de venit;
  • contul OBAN (Other Bank Account Number), SWIFT;
  • cod ISIN (International Securities Identification Number);
  • cod OSIN (Other Securities Identification Number);

sau acel identificator al creantei care nu se încadrează în categoriile de mai sus.

Contract încheiat înainte de 2004 – se înscrie „01” pentru situatia în care contractul a fost încheiat înainte de 2004, respectiv „02” pentru celelalte situatii.

Suma – se înscrie cuantumul sumei totale a dobânzii plătite sau garantate beneficiarului de venit, aferentă fiecărui cont și categorii de venit. Pentru entităti se înscrie suma totală a dobânzii plătite sau garantate entitătii în beneficiul beneficiarului efectiv.

Moneda – se înscrie tipul monedei în care se exprimă sumele de la coloana 4, conform standardului din tabelul prevăzut în anexa nr. IV (de exemplu, euro, USD).

Atribut cont – se înscrie „01” pentru un singur titular de cont, „02” pentru mai multi titulari de cont, respectiv „03” când nu se cunoaște numărul titularilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf