Instructiuni de completare Formular 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

SECŢIUNEA 1

Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:

  • la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 156^1 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;
  • anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);
  • luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaratie

Acest cartuş conţine:

1. Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. Numărul total al facturilor emise pentru care există obligația de declarare conform pct. 1 din prezentele Instrucțiuni;

3. Valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

4. Numărul total al facturilor primite pentru care există obligația de declarare conform pct. 1 din prezentele Instrucțiuni;

5. Valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri şi servicii cu TVA efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

6. Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă.

7. Valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

7.1 Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/Valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7).

8. Numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă.

9. Valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achizițiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

9.1 Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achizițiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).

SECȚIUNEA a 2-a

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacții.

Excepție fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, care se completează pe acelaşi formular, separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare partener.

Lista operațiunilor efectuate pe teritoriul național (detaliere la operațiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice)

Coloana "Nr. curent" - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

Coloana "Tip L/A/V/C" se înscrie tipul operațiuni efectuate şi anume:

- L - pentru livrările pentru care au fost emise facturi şi pentru care există obligația de declarare;
- A - pentru achizițiile pentru care au fost primite facturi şi pentru care există obligația de declarare;
- V - pentru livrările de cereale şi plante tehnice;
- C - pentru achizițiile de cereale şi plante tehnice.

Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana "Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

Coloana “Număr facturi“ se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligația de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizițiilor inclusivi cele pentru care se aplica taxarea inversă, precum şi baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achizițiilor inclusivi cele pentru care se aplica taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Coloana "Cod şi denumire NC produs" - se înscriu livrările/achizițiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare(UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

Coloana "Baza impozabilă" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achizițiilor pentru care se aplica taxarea inversă, pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf