Ghid depunere Formular 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Cine depune declaratia?

Declarația se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusivi cele care au înscrisă mențiunea <<taxare inversă>> sau <<TVA la încasare>>.

În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusivi cele care au înscrisă mențiunea <<taxare inversă>> sau <<TVA la încasare>>.

În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014."

Unde si cand se depune declaratia?

Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul obligației de declarare.

Cum se depune declaratia?

În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacției după data depunerii declarației, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație corect completată, cu operațiunile care necesită modificarea şi/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuieşte declarația informativă depusă inițial."

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3.

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf