Instructiuni de completare Formular 392B

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate Ón anul ...

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA”

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referintă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică, ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta ”Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Sectiunea „Date de identificare a împuternicitului”

Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în condițiile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumirea/ Nume, prenume – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă;

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite;

Domiciliul fiscal – se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat;

Nr. act, împuternicire şi data – se înscriu datele privind numărul şi data actului de împuternicire.

Secțiunea "Cifra de afaceri"

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secțiunea "Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:"

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul țării.

Rândul 1 – Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA .

Secțiunea “Achiziții de la:”

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt achizițiile efectuate din țară.

Rândul 1 – Coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achiziții efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 – Coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achizițiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 – Coloana “Valoare” se completează baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achiziții efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2- Coloana „TVA” nu se completează.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf