Instructiuni de completare Formular 390

VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

SECTIUNEA 1

Cartuşul "Perioada de raportare" se completează cu:

- anul la care se referă declarația; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010)

- perioada de raportare aferentă operațiunilor realizate este formată din două caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va înscrie "01").

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe acelaşi format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În declarația rectificativă se rectifică tranzacții declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.

Cartuşul "Date de identificare" conține:

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, atribuit potrivit art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

"Denumire/Nume, Prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

"Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidențele şi documentele ce trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

Cartuşul "Rezumat declarație" conține:

  • numărul total al paginilor anexă la declarație;
  • numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operațiunilor;
  • valoarea operațiunilor, defalcată pe tipuri: livrări intracomunitare de bunuri, livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor triunghiulare, livrări intracomunitare ce constau în transferuri scutite, achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții intracomunitare asimilate, prestări intracomunitare de servicii, achiziții intracomunitare de servicii.

SECTIUNEA a 2-a

1. Se completează, cu tranzacțiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:

  1. livrări intracomunitare de bunuri (L);
  2. livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (T);
  3. achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții care urmează transferurilor scutite, achiziții efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A);
  4. prestări intracomunitare de servicii (P);
  5. achiziții intracomunitare de servicii (S).

Fiecare pagină aferentă secțiunii a 2-a va conține în antet informații privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă şi numărul paginii.

a) Livrări intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite.

b) Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, prevăzute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare.

Se va completa doar de către cumpărătorul revânzător.

c) Achiziții intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă care depune declarația este obligată la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri pentru achiziții intracomunitare de bunuri.

d) Prestări intracomunitare de servicii - se înscrie suma totală a prestărilor de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pe fiecare client în parte, stabilit în Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal dacă beneficiarul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunității.

e) Achiziții intracomunitare de servicii - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA, pe fiecare prestator în parte, care este stabilit în Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal dacă prestatorul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunității.

Coloana "Tara" - codul țării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului/prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit să emită acest cod de înregistrare în scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis, ori nu a fost comunicat.

Coloana "Cod operator intracomunitar" - trebuie introdus fără spații, virgule sau puncte şi se completează astfel:

- în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziționează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară scutită de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal;

- în cazul livrărilor ulterioare de bunuri efectuate din România în cadrul unei operațiuni triunghiulare (T) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrării ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza căruia cumpărătorul revânzător din România i-a efectuat livrarea ulterioară;

- în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, achizițiilor care urmează transferurilor scutite, achizițiilor efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A) efectuate în România - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectuează livrarea intracomunitară;

- în cazul prestărilor intracomunitare de servicii (P) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care primeşte serviciile în alt stat membru decât România, pe baza căruia prestatorul din România i-a prestat servicii prevăzute de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

- în cazul achizițiilor intracomunitare de servicii (S) - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, după caz, doar codul statului membru în care este stabilit prestatorul serviciilor, în cazul în care prestatorul nu este identificat în scopuri de TVA, dar există indicii suficiente pentru a considera că este o persoană impozabilă.

Coloana "Tipul operațiunii"

L - pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state membre;

T - pentru livrări în cadrul unei operațiuni triunghiulare;

A - pentru achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții care urmează transferurilor scutite, achiziții efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare din alte state membre;

P - pentru prestările intracomunitare de servicii;

S - pentru achiziții intracomunitare de servicii.

Coloana "Baza impozabilă" - valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor art. 137 - 138"1 şi 139"1 din Codul fiscal)

În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzactiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declaratiei se înscrie şi totalul general al operatiunilor.

Toate sumele se înscriu în lei.

NOTĂ:

Pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile în România, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declară în declaratia recapitulativă, astfel:

Coloana "Tara" - codul tării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară. Coloana "Cod operator intracomunitar" - nu se va înscrie nimic.

Coloana "Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar" - se va înscrie denumirea/nume, prenume al furnizorului care a emis factura.

Coloana "Tipul operatiunii" - se va înscrie "A".

Coloana "Baza impozabilă" - valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).

Pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate către clienti nestabiliti în Comunitate şi care au desemnat un reprezentant fiscal în Uniunea Europeană sau către clienti stabiliti în Comunitate, înregistrati prin reprezentant fiscal în statul membru în care efectuează achizitia intracomunitară de bunuri, la rubrica "Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica "Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit în Comunitate şi care a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit în Comunitate, înregistrat prin reprezentant fiscal în statul membru din care efectuează livrarea intracomunitară de bunuri, la rubrica "Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica "Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

Similar se procedează şi în situatia în care furnizorul nestabilit în Comunitate nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul, dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă.

Exemplu: o societate "A" dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societăti din România "B" bunuri. Bunurile sunt importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către societatea de expeditie "C" şi apoi aceeaşi societate "C" declară în numele furnizorului "A" din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din statul membru (Y) în România.

În astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie "C". În declaratia recapitulativă privind achizitiile intracomunitare, la rubrica "Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv societatea "A" din statul extracomunitar (X), iar la rubrica "Cod operator intracomunitar" codul din statul membru (Y) al societătii de expeditie "C" care a declarat livrarea intracomunitară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf