Instructiuni de completare Formular 318

Cerere de rambursare TVA

Secţiunea 1

Statul membru în care au fost efectuate importurile şi achizițiile de bunuri/servicii: se înscrie numele statului membru al Uniunii Europene în care au fost efectuate importurile şi achiziţiile de bunuri mobile livrate/servicii

Limba oficială - se alege cu ajutorul aplicaţiei informatice din limbile oficiale în care solicitantul are obligaţia să furnizeze informaţiile din cererea de rambursare.

Moneda - se înscrie moneda oficiala a statului membru de rambursare.Anul la care se referă cererea - se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2010).

Perioada aferentă operațiunilor realizate (exemplu: pentru perioada februarie - iunie se va înscrie 02 - 06).

Cerere anuală - pentru facturile sau documentele de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză se va completa şi depune o cerere de rambursare anuală.

Cerere inițială - se bifează dacă solicitantul completează şi depune o cerere iniţială. Cerere rectificativă - cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare din formular.

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Număr de referință a cererii anterioare - în cazul în care o cerere iniţială se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare nr. de referinţă a cererii iniţiale.

Pro-rata definitivă - se completează numai dacă pro-rata de deducere este modificată, ca urmare a calculului pro-ratei definitive. Prin înscrierea pro-ratei definitive, solicitantul procedează la rectificarea sumei solicitate sau a sumei deja rambursate.

Cartuşul "Date de identificare a solicitantului" conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile stabilite în România;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA în România, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile stabilite în România;

- e-mail - se completează adresa de e-mail la care solicitantul primeşte de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitări de informaţii;

- obiectul de activitate - pentru descrierea activităţii economice pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile se pot înscrie mai multe coduri CAEN diferite.

Cartuşul "Reprezentare prin împuternicit" - în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuţa corespunzătoare.

Cartuşul "Date de identificare ale împuternicitului" se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit şi conţine:

- denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului;

- cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta;

- domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Cartuşul "Informaţii financiare" conţine:

- suma solicitată la rambursare - se înscrie suma solicitată exprimată în moneda statului membru de rambursare. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta;

- titularul contului - se înscrie numele complet al titularului contului bancar şi se bifează în căsuţa corespunzătoare calitatea acestei persoane, respectiv solicitant sau împuternicit, după caz;

- cod IBAN - se va înscrie codul IBAN al contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată;

- cod BIC/SWIFT - se înscrie codul SWIFT (codul unic internaţional de identificare a instituţiilor bancare).

Secţiunea a 2-a

Cuprinde operaţiunile ce stau la baza sumei solicitate şi vor fi introduse nominal toate achiziţiile/prestările de servicii ce i-au fost efectuate, precum şi importurile de bunuri.

Cartuşul "Achiziţii bunuri/servicii"

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură.

Factură simplificată - se selectează, după caz, D/N.

Număr factură - se înscrie numărul facturii din care reiese suma solicitată la rambursare.

Dată factură - se înscrie data facturii.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor achiziţionate/serviciilor de care a beneficiat.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulțirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Cod de înregistrare în scopuri de TVA/Cod de înregistrare fiscală al furnizorului/prestatorului - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală atribuit furnizorului/prestatorului de către autoritatea competentă din statul membru de rambursare. Se completează opţional dacă la rubrica "Factură simplificată" a fost selectat "D".

Denumirea furnizorului/prestatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea furnizorului/prestatorului.

Adresa furnizorului/prestatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al furnizorului/prestatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul "Importuri"

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import.

Număr document de import - se înscrie numărul documentului de import din care reiese suma solicitată la rambursare.

Data document de import - se înscrie data documentului de import.

Descriere - se completează cu alte informaţii pentru a identifica documentul de import.

Cod/Subcod - se pot completa mai multe categorii de coduri şi subcoduri.

Descriere - se înscrie natura bunurilor importate.

Baza impozabilă - se înscrie baza impozabilă din factură.

TVA - se înscrie cuantumul TVA din factură.

Pro-rata - partea TVA aferentă operaţiunilor care dau drept de deducere în România, exprimată ca procent.

TVA deductibilă - se înscrie TVA deductibilă rezultată prin înmulţirea cuantumului TVA cu pro-rata.

Denumirea exportatorului - se înscriu numele şi prenumele sau denumirea exportatorului.

Adresa exportatorului - se înscrie adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al exportatorului.

Toate sumele se înscriu în moneda statului membru de rambursare.

Cartuşul "Documente ataşate": conform listei de preferinţe a statelor membre, se vor ataşa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 1.000 euro sau echivalentul în moneda naţională;

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 250 euro sau echivalentul în moneda naţională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1)

Nume fişier - trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows 2000 (sau mai mare) nu trebuie să conţină "o cale".

Tip fişier - se vor ataşa fişiere în următoarele formate: "PDF", "JPEG" sau "TIFF".

Un fişier poate conţine copii de pe mai multe facturi/documente de import.

Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor ce însoţesc cererea.

Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import ‐ se înscrie numărul documentelor de import ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf