Instructiuni de completare Formular 313

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

Secţiunea 1

Anul la care se referă declaraţia — se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Perioada aferentă operaţiunilor realizate (de exemplu: pentru perioada februarie—iunie, se va înscrie 01—06).

Cartuşul „Date de identificare a solicitantului” conţine:

1. Denumire/nume, prenume — se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA — se completează codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare fiscală în ţara de origine a solicitantului.

3. Adresa completă în ţara de rezidenţă — se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Cartuşul „Date de identificare a reprezentantului” conţine:

1. Denumire/nume, prenume — se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele reprezentantului.

2. Cod de identificare fiscală — se completează codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală al reprezentantului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Adresa — se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al reprezentantului.

Cartuşul „Informaţii financiare” conţine:

1. Suma solicitată la rambursare — se înscrie suma solicitată. Înscrierea cifrelor în casetă se realizează cu aliniere la dreapta.

2. IBAN — se înscrie codul IBAN al contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată.

3. Titularul contului — se înscrie numele complet al titularului contului bancar.

4. Cont numărul — se înscrie numărul contului bancar în care se doreşte a fi transferată suma solicitată.

5. Codul băncii — se înscrie codul băncii la care se află contul nominalizat mai sus.

6. Numele băncii — se înscrie numele băncii.

7. Adresa băncii, localitatea, ţara, cod poştal — se înscrie adresa exactă a băncii nominalizate pentru realizarea transferului sumei solicitate.

Nr. anexe — se înscrie numărul anexelor ce însoţesc cererea.

Nr. facturi — se înscrie numărul facturilor ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

Nr. documente de import — se înscrie numărul documentelor de import ce însoţesc cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.

În cazul în care solicitantul a mai avut şi alte cereri de rambursare anterioare, acest lucru va fi specificat prin bifarea căsuţei corespunzătoare, precum şi prin specificarea numărului de referinţă repartizat acelei cereri. În cazul în care nu a mai avut alte cereri de rambursare anterioare, va bifa căsuţa „Nu”.

Secţiunea a 2-a

Cuprinde operaţiunile care stau la baza sumei solicitate şi vor fi înscrise nominal toate achiziţiile şi importurile de bunuri, precum şi prestările de servicii care i-au fost efectuate solicitantului.

Tipul — se înscrie tipul operaţiunii. Se înscriu: A pentru achiziţii, I pentru import, S pentru prestări de servicii.

Natura bunurilor sau a serviciilor — se înscrie natura bunurilor achiziţionate sau importate ori natura serviciilor care i-au fost prestate.

Denumirea emitentului facturii/documentului pentru importuri — se înscriu numele şi prenumele sau denumirea furnizorului ori a prestatorului.

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al emitentului facturii/documentului pentru importuri — se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de către furnizor sau de către prestator.

Data facturii/documentului pentru importuri şi numărul facturii/documentului pentru importuri — se înscriu data, respectiv numărul documentului din care reiese suma solicitată spre rambursare.

Suma de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare — se înscrie suma de taxă pe valoarea adăugată ce reiese din factură/documentul pentru importuri.

Toate sumele se înscriu în lei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf