Instructiuni de completare Formular 307

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

I. FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, beneficiare a transferului de active, al locatarulului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv al persoanei impozabile a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal şi care nu a efectuat ajustările/a efectuat ajustări incorecte/efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal şi ale Normelor metodologice.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA

Se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost preluate total sau parţial activele, a finanţatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată rezultată din transferul de active prevăzut la art.128 alin.(7) din Codul fiscal sau din transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile prevăzute de pct. 61 alin.(9) din Normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată ca urmare a ajustărilor, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal, respectiv pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiilor ajustărilor/regularizărilor, pozitivă sau negativă, în funcţie de rezultatul acestora, efectuate de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9 ) lit. g) din Codul fiscal şi care:

- nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 152 din Normele metodologice, art. 138 din Codul fiscal şi pct. 161 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Anexa nr.3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

1. Denumirea formularului: "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, de plată la bugetul de stat, de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, de plată la bugetul de stat, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pozitivă sau negativă, rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate/a corecţiei ajustărilor/ a regularizării taxei urmare ajustărilor efectuate, potrivit în condiţiile art.1563 alin. (9) din Codul fiscal.

6. Se întocmeşte: în două exemplare, de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, care efectuează ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", în condiţiile art.1563 alin. (9) din Codul fiscal.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf