Ghid depunere Formular 307

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Cine depune declaratia?

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

- nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 152 din Normele metodologice, art. 138 din Codul fiscal şi pct. 161 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Cand se depune declaratia?

- până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

- până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură sau,

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

În situaţia în care din declaraţie rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declaraţiei, potrivit prevederilor art.157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor" deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare se completează cu:

- anul şi luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal;

- anul şi luna în care a intervenit obligaţia, sau după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal şi de Normele metodologice.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf