Instructiuni de completare Formular 301

Decont special de taxa pe valoarea adăugată

Perioada de raportare

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Declaratia depusă initial se rectifică prin depunerea unei noi declaratii, pe acelaşi format, bifând căsuta corespunzătoare de pe formular.

ATENTIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspectie fiscală.

Ori de câte ori prin Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se declară o achizitie intracomunitară de mijloace de transport noi se bifează căsuta corespunzătoare de pe formularul respectiv.

Sectiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;
- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;
- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completează codul de înregistrare în scopuri de TVA;
- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Prima căsută este rezervată atributului "RO" şi se completează numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Caseta "Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifează de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Caseta "Persoane care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Sectiunea "Date privind obligatia de plată"

În coloana 1 din cele 4 sectiuni "Document/număr/data" se înscriu numărul şi data facturii primite de către beneficiarul operatiunilor respective sau, după caz, numărul şi data autofacturii emise de către beneficiari, potrivit prevederilor art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal.

În coloana 2 din cele 4 sectiuni "Valoare în valută" se înscrie valoarea în valută consemnată în documentul înscris în coloana 1.

În coloana 3 din cele 4 sectiuni "Tip valută" se mentionează tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimată valoarea din documentul înscris în coloana 1.

În coloana 4 din cele 4 sectiuni "Curs de schimb" se completează ultimul curs de schimb comunicat de Banca Natională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.

În coloana 5 din cele 4 sectiuni "Baza de impozitare" se calculează coloana 2 x coloana 4.

În coloana 6 din cele 4 sectiuni "TVA datorat" se calculează coloana 5 x cota de TVA.

În sectiunea 4.1 se preiau din sectiunea 4 doar achizitiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoarea adăugată conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

Câmpul "Nr. de evidentă a plătii"

Nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, şi de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea şi modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul activitătii fiscale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf