Ghid depunere Formular 301

Decont special de taxa pe valoarea adăugată

Cine depune declaratia?

Secțiunea 1 "Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile - altele decât mijloacele de transport noi şi produsele accizabile" se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dar care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod.

În această categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) şi persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din acelaşi cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligatia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1 din acelaşi cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.

În această sectiune persoanele mai sus mentionate declară achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum şi achizitiile efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).

În această sectiune se declară şi achizitiile intracomunitare cu mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România.

Secțiunea 2 "Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completează de către orice persoană care nu este înregistrată şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu este înregistrată conform art. 153^1 din acelaşi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Secțiunea 3 "Achizitii intracomunitare de produse accizabile" se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi de către persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din acelaşi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Secțiunea 4 "Operatiuni prevăzute la art. 150 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal" se completează de către:

- persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, şi care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal şi care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, cărora li se livrează gaze naturale sau energie electrică în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelaşi cod, dacă aceste livrări sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi din cauza cărora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitară de bunuri;
- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, în cazul în care livrările de bunuri/prestările de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal şi care nu sunt înregistrate în România conform art. 153 din Codul fiscal.

Secțiunea 4.1 "Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal" se completează de către persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, şi de către persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal şi care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite în Comunitate, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.

*) Pentru a evita orice neconcordantă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, şi achizitiile intracomunitare, evidentiate în decontul special de TVA şi în declaratia recapitulativă pentru achizitii intracomunitare, în statul membru de destinatie, momentul exigibilitătii taxei intervine:

- în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

sau

- dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri partiale, înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrările intracomunitare, cât şi pentru achizitiile intracomunitare.

Unde se depune declaratia?

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat contribuabilul.

Cand se depune declaratia?

Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei. Formularul se întocmeşte potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul ordin şi se depune după cum urmează:

  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operatiunilor prevăzute la sectiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;
  • înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal şi pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuta "Declaratie rectificativă".

Cum se depune declaratia?

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;
- la poştă, prin scrisoare recomandată;
- prin completare pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de către contribuabilii eligibili conform reglementărilor de utilizare a serviciului.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistentă, semnat şi ştampilat conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxă pe valoarea adăugată se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf