Ghid depunere Formular 250

Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din Romānia de persoanele fizice

Cine depune declaratia?

Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
 • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la pct. anterior.

Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, impozitului pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.

Unde se depune declaratia?

Circulă:

 • un exemplar, la organul fiscal competent;
 • un exemplar, la contribuabil.

Cum se depune declaratia?

Caracteristici de tipărire:

 • se tipăreşte pe o singură faţă;
 • se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf