Ghid depunere Formular 230

Cerere privind destinaţia sumei reprezentānd pānă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

Cine depune declaratia?

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii :

  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;

  • optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Cand se depune declaratia?

Anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Unde se depune formularul?

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Cum se depune formularul?

Formularul se completează în două exemplare:

  • originalul se depune la:
    • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf